Stadgar

Stadgar för Almas fond:

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är ALMAS FOND, som grundades 2009.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att stödja och uppmuntra unga människor som med drivkraft och engagemang åstadkommer utveckling som är till gagn för andra likväl som för dem själva.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom utdelning av de medel som donerats fonden.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholmslän.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Föreningsstämman godkänner medlemskap.

§ 5  Medlemsavgifter

Medlem ska betala medlemsavgift som fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och minst två övriga ledamöter. Årsmötet väljer ledamöter och styrelsen utser ordförande och kassör.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningens syfte, bevakar dess intressen, nominera gåvomottagare och verkställa utdelning. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, hand ha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande eller ledamot som därtill utses.

Ingen ekonomisk ersättning utgår till styrelsen.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 1/2.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast den 1/4 avge sin revisionsberättelse. Ingen ersättning utgår.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15/4 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 10 dagar före ordinarie årsmöte och senast 10 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.


2.  Fastställande av röstlängd för mötet.


3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.


4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


5.  Fastställande av dagordning.


6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.


7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.


8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.


9.  Fastställande av ev. medlemsavgifter.


10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.


11. Val av styrelsens ledamöter sker av årsmötet, för en tid om 2 år.


12. Val av revisor.


13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.


14. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisor finner att det är nödvändigt. Av begäran ska framgå det eller de ärenden mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med enkel majoritet av antalet avgivna röster. Stadgeändringar § 1,2,4 skall antas med enkel majoritet av två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsens ordförande och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med enkel majoritet av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/välgörande ändamål.

Stadgar version 2, reviderade 20211025.

Dela den här sidan